REGULAMIN PROMOCJI "MAGICZNE ŚWIĘTA"

§1 Postanowienia wstępne

 1. Organizatorami promocji pod nazwą "Magiczne Święta", zwanej dalej "Promocją", są:
  1. VAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie przy ulicy K. Miarki 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod numerem KRS 0000763807, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 635 184 99 88, zwaną dalej „VAX”,
  2. CARS TEAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie przy ulicy Żwirki i Wigury 56E, 43-190 Mikołów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod numerem KRS 0000766553, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 6351849770, zwaną dalej „Cars Team”.
 2. Celem Promocji jest oferowanie i sprzedaż pakietów łączonych, które zawierają nieruchomość oferowaną przez VAX oraz samochód oferowany przez Cars Team, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie.


§2 Przedmiot i zasady Promocji

 1. Promocja polega na umożliwieniu Klientom zakupu pakietów promocyjnych, składających się z nieruchomości i samochodu, oferowanych odpowiednio przez VAX i Cars Team.
 2. Oferowane nieruchomości stanowią własnośc osób fizycznych lub firm trzecich i promowane są do sprzedaży za pośrednictwem VAX, natomiast oferowane samochody są używane, w stanie technicznym i wizualnym bardzo dobrym lub znakomitym, oferowane  są bezpośrednio przez Cars Team, posiadają ważną gwarancję producenta.
 3. Cena oferowanego Pakietu obejmuje jedynie wartość nieruchomości oraz samochodu, nie uwzględniając przy tym dodatkowych , standardowych opłat okołozakupowych, a w tym: opłat notarialnych, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat związanych z wpisem do księgi wieczystej przy zakupie nieruchomości oraz ubezpieczenia i opłat rejestracyjnych przy zakupie samochodu.
 4. Ceny pakietów ustalone przez Organizatorów są cenami stałymi i nie mogą podlegać negocjacjom.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany konfiguracji pakietów promocyjnych, w przypadku gdy poszczególne składniki pakietu (nieruchomość lub samochód) zostaną sprzedane oddzielnie.
 6. Organizatorzy mają prawo do zmiany treści oferty, ceny jak i wycofania danego pakietu w każdym czasie niezależnie od okoliczności.

§3 Warunki uczestnictwa w Promocji

 1. Promocja jest prowadzona od dnia 1 grudnia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
 2. Uczestnictwo w Promocji wymaga od Klienta zaznajomienia się z nieruchomością i samochodem, podjęcia decyzji o zakupie oraz dokonania rezerwacji poprzez zawarcie odpowiedniej umowy rezerwacji w siedzibie VAX Sp. z o.o. powiązanej z wpłatą kaucji w wysokości 5.000 złotych polskich. 
 3. Rezygnacja z zakupu wybranego Pakietu po podpisaniu umowy rezerwacji powoduje utratę wpłaconej kaucji.
 4. Osoba kupująca nie zostanie obciążona prowizją ani inną opłatą dodatkową z tytułu zakupu nieruchomości ani samochodu.
 5. Szczegółowe informacje o pakietach promocyjnych do przedaży, dostępne są dla zainteresowanych Klientów poprzez kontakt mailowy pod adresem zarzad@vaxpoczta.pl oraz telefoniczny pod numerami: 732848484 (VAX Nieruchomości) i 661550597 (Cars Team).

§4 Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie Promocji.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 3. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej Promocji będą rozstrzygane przez właściwy sąd według siedziby pozwanej Strony.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

  Wykonano w Mikołów, dnia 30.11.2023r


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.